08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

IELTS Writing

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 13/01/2023 – Dạng Agree or Disagree

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 13/01/2023 – Dạng Agree or Disagree

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 13/01/2023 dạng Agree or Disagree, với chủ đề Space Exploration.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 12/01/2023 – Dạng Advantages and Disadvantages

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 12/01/2023 – Dạng Advantages and Disadvantages

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 12/01/2023 dạng Advantages and Disadvantages.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/01/2023 – Dạng Discussion Essay

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/01/2023 – Dạng Discussion Essay

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/01/2023 dạng Discussion Essay, với chủ đề Government.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/01/2023 – Dạng Opinion Essay

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/01/2023 – Dạng Opinion Essay

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/01/2023 dạng Opinion Essay, với chủ đề Sports.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05/01/2023 – Dạng Agree or Disagree

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05/01/2023 – Dạng Agree or Disagree

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 05/01/2023 dạng Agree or Disagree.

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/01/2023 – Dạng Bar Chart

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/01/2023 – Dạng Bar Chart

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/01/2023 dạng Bar Chart.

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/01/2023 – Dạng Pie Chart

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/01/2023 – Dạng Pie Chart

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/01/2023 dạng Pie Chart.

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 19/01/2023 – Dạng Process

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 19/01/2023 – Dạng Process

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 19/01/2023 dạng Process.

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/01/2023 – Dạng Line Graph

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/01/2023 – Dạng Line Graph

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 18/01/2023 dạng Line Graph.

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17/01/2023  – Dạng Bar Chart

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17/01/2023 – Dạng Bar Chart

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17/01/2023 dạng Bar Chart.