08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

IELTS Writing Sample

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 29/07/2023 – Dạng Discussion Essay – Free IELTS Writing Sample

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 29/07/2023 – Dạng Discussion Essay – Free IELTS Writing Sample

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 29/07/2023 dạng Discussion Essay, chủ đề Sports.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 29/07/2023 – Dạng Agree Or Disagree – Free IELTS Writing Sample

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 29/07/2023 – Dạng Agree Or Disagree – Free IELTS Writing Sample

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 29/07/2023 dạng Agree Or Disagree.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 30/07/2023 – Dạng Agree Or Disagree – Free IELTS Writing Sample

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 30/07/2023 – Dạng Agree Or Disagree – Free IELTS Writing Sample

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 30/07/2023 dạng Agree Or Disagree, chủ đề Salary.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 30/07/2023 – Dạng Discussion Essay – Free IELTS Writing Sample

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 30/07/2023 – Dạng Discussion Essay – Free IELTS Writing Sample

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 30/07/2023 dạng Discussion Essay.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/07/2023 – Dạng Bar Chart

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/07/2023 – Dạng Bar Chart

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/07/2023 dạng Bar Chart.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/07/2023 – Dạng Bar Chart

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/07/2023 – Dạng Bar Chart

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/07/2023 dạng Bar Chart.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/07/2023 – Dạng Map

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/07/2023 – Dạng Map

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/07/2023 dạng Map.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 30/07/2023 – Dạng Bar Chart

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 30/07/2023 – Dạng Bar Chart

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 30/07/2023 dạng Bar Chart.

Cách Viết Câu Trong IELTS Writing Cho Band 4.0-5.0 – Useful Writing Revision For Aim 5.0+ Students

Cách Viết Câu Trong IELTS Writing Cho Band 4.0-5.0 – Useful Writing Revision For Aim 5.0+ Students

Trong bài viết này, IPPEDU sẽ tổng hợp những cấu trúc câu và cách sắp xếp, diễn đạt ý tưởng trong bài IELTS Writing.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/07/2023 – Dạng Bar Chart

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/07/2023 – Dạng Bar Chart

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/07/2023 dạng Bar Chart.