08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

IELTS Writing Sample

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 21/04/2023 – Dạng Discussion Essay

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 21/04/2023 – Dạng Discussion Essay

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 21/04/2023 dạng Discussion Essay, với chủ đề Work.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 20/04/2023 – Dạng Discussion Essay

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 20/04/2023 – Dạng Discussion Essay

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 20/04/2023 dạng Discussion Essay, với chủ đề Crime.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17/04/2023 – Dạng Two-Part Question

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17/04/2023 – Dạng Two-Part Question

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17/04/2023 dạng Two-Part Question, với chủ đề Population.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 15/04/2023 – Dạng Agree or Disagree

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 15/04/2023 – Dạng Agree or Disagree

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 15/04/2023 dạng Agree or Disagree, với chủ đề Celebrity.

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15/04/2023 – Dạng Table

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15/04/2023 – Dạng Table

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15/04/2023 dạng Table.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 12/04/2023 – Dạng Discussion Essay

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 12/04/2023 – Dạng Discussion Essay

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 12/04/2023 dạng Discussion Essay, với chủ đề Retirement.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 08/04/2023 – Dạng Discussion Essay

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 08/04/2023 – Dạng Discussion Essay

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 08/04/2023 dạng Discussion Essay, với chủ đề Education.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22/04/2023 – Dạng Discussion Essay

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22/04/2023 – Dạng Discussion Essay

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 22/04/2023 dạng Discussion Essay, với chủ đề Environment.

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 22/04/2023 – Dạng Line Graph

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 22/04/2023 – Dạng Line Graph

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 22/04/2023 dạng Line Graph.

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/04/2023 – Dạng Bar Chart

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/04/2023 – Dạng Bar Chart

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/04/2023 dạng Bar chart.