08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

IELTS Writing

10 Dạng Đề IELTS Writing Cần Biết – Dạng 10: Positive And Negative Essays – Useful Writing Task 2 Guidance

February 28, 2024

IELTS Writing, Tự học IELTS

10 Dạng Đề IELTS Writing Cần Biết – Dạng 10: Positive And Negative Essays – Useful Writing Task 2 Guidance

Trong bài viết này, IPP sẽ hướng dẫn chiến thuật viết bài dạng Positive And Negative Essays để đạt band điểm cao trong IELTS Writing. 1. Những điều cần lưu ý khi gặp dạng bài Positive And Negative Essays Với dạng bài positive or negative development, IPP thường hướng dẫn HV viết theo hình thức […]

10 Dạng Đề IELTS Writing Cần Biết – Dạng 9: Two-Question Essays – Useful Writing Task 2 Guidance

February 27, 2024

IELTS Writing, Tự học IELTS

10 Dạng Đề IELTS Writing Cần Biết – Dạng 9: Two-Question Essays – Useful Writing Task 2 Guidance

Trong bài viết này, IPP sẽ hướng dẫn chiến thuật viết bài dạng Two-Question Essays để đạt band điểm cao trong IELTS Writing.

10 Dạng Đề IELTS Writing Cần Biết – Dạng 8: Advantages & Disadvantages – Useful Writing Task 2 Guidance

February 26, 2024

IELTS Writing, Tự học IELTS

10 Dạng Đề IELTS Writing Cần Biết – Dạng 8: Advantages & Disadvantages – Useful Writing Task 2 Guidance

Trong bài viết này, IPP sẽ hướng dẫn chiến thuật viết bài dạng Advantages & Disadvantages để đạt band điểm cao trong IELTS Writing.

10 Dạng Đề IELTS Writing Cần Biết – Dạng 7: Discuss Both Views – Useful Writing Task 2 Guidance

February 26, 2024

Tự học IELTS, IELTS Writing

10 Dạng Đề IELTS Writing Cần Biết – Dạng 7: Discuss Both Views – Useful Writing Task 2 Guidance

Trong bài viết này, IPP sẽ hướng dẫn chiến thuật viết bài dạng Discuss Both Views để đạt band điểm cao trong IELTS Writing.

10 Dạng Đề IELTS Writing Cần Biết – Dạng 6: Agree or Disagree – Useful Writing Task 2 Guidance

February 26, 2024

Tự học IELTS, IELTS Writing

10 Dạng Đề IELTS Writing Cần Biết – Dạng 6: Agree or Disagree – Useful Writing Task 2 Guidance

Trong bài viết này, IPP sẽ hướng dẫn chiến thuật viết bài dạng Agree or Disagree để đạt band điểm cao trong IELTS Writing.

10 Dạng Đề IELTS Writing Cần Biết – Dạng 5: Process Reports – Useful Writing Task 1 Guidance

February 26, 2024

Tự học IELTS, IELTS Writing

10 Dạng Đề IELTS Writing Cần Biết – Dạng 5: Process Reports – Useful Writing Task 1 Guidance

Trong bài viết này, IPP sẽ hướng dẫn chiến thuật viết bài dạng Process Reports để đạt band điểm cao trong IELTS Writing.

10 Dạng Đề IELTS Writing Cần Biết – Dạng 4: Map Reports – Useful Writing Task 1 Guidance

February 26, 2024

Tự học IELTS, IELTS Writing

10 Dạng Đề IELTS Writing Cần Biết – Dạng 4: Map Reports – Useful Writing Task 1 Guidance

Trong bài viết này, IPP sẽ hướng dẫn chiến thuật viết bài dạng Map Reports để đạt band điểm cao trong IELTS Writing.

10 Dạng Đề IELTS Writing Cần Biết – Dạng 3: Mixed Charts – Useful Writing Task 1 Guidance

February 26, 2024

Tự học IELTS, IELTS Writing

10 Dạng Đề IELTS Writing Cần Biết – Dạng 3: Mixed Charts – Useful Writing Task 1 Guidance

Trong bài viết này, IPP sẽ hướng dẫn chiến thuật viết bài dạng Mixed Charts để đạt band điểm cao trong IELTS Writing.

10 Dạng Đề IELTS Writing Cần Biết – Dạng 2: Comparative Charts – Useful Writing Task 1 Guidance

February 26, 2024

Tự học IELTS, IELTS Writing

10 Dạng Đề IELTS Writing Cần Biết – Dạng 2: Comparative Charts – Useful Writing Task 1 Guidance

Trong bài viết này, IPP sẽ hướng dẫn chiến thuật viết bài dạng Comparative Charts để đạt band điểm cao trong IELTS Writing.

10 Dạng Đề IELTS Writing Cần Biết – Dạng 1: Trend Charts – Useful Writing Task 1 Guidance

February 26, 2024

Tự học IELTS, IELTS Writing

10 Dạng Đề IELTS Writing Cần Biết – Dạng 1: Trend Charts – Useful Writing Task 1 Guidance

Trong bài viết này, IPP sẽ hướng dẫn chiến thuật viết bài dạng Trend Charts để đạt band điểm cao trong IELTS Writing.