08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

IELTS Writing

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/07/2023 – Dạng Bar Chart

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/07/2023 – Dạng Bar Chart

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 14/07/2023 dạng Bar Chart.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17/07/2023 – Dạng Pie Chart

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17/07/2023 – Dạng Pie Chart

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 17/07/2023 dạng Pie Chart.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 08/07/2023 – Dạng Map

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 08/07/2023 – Dạng Map

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 08/07/2023 dạng Map.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/07/2023 – Dạng Bar Chart

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/07/2023 – Dạng Bar Chart

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/07/2023 dạng Bar Chart.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/07/2023 – Dạng Bar Chart

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/07/2023 – Dạng Bar Chart

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 06/07/2023 dạng Bar Chart.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/07/2023 – Dạng Bar Chart

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/07/2023 – Dạng Bar Chart

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 04/07/2023 dạng Bar Chart.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 03/07/2023 – Dạng Bar Chart

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 03/07/2023 – Dạng Bar Chart

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 03/07/2023 dạng Bar Chart.

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/07/2023 – Dạng Table

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/07/2023 – Dạng Table

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 02/07/2023 dạng Table.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15/07/2023 – Dạng Bar Chart

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15/07/2023 – Dạng Bar Chart

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 15/07/2023 dạng Bar Chart.

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01/07/2023 – Dạng Bar Chart

Giải đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01/07/2023 – Dạng Bar Chart

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 01/07/2023 dạng Bar Chart.