08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Tự học IELTS

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/05/2023 – Dạng Discussion Essay

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/05/2023 – Dạng Discussion Essay

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 18/05/2023 dạng Discussion Essay, với chủ đề Education.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17/05/2023 – Dạng Discussion Essay

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17/05/2023 – Dạng Discussion Essay

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17/05/2023 dạng Discussion Essay, với chủ đề Career.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 16/05/2023 – Dạng Agree or Disagree

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 16/05/2023 – Dạng Agree or Disagree

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 16/05/2023 dạng Agree or Disagree, với chủ đề Education.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 15/05/2023 – Dạng Agree or Disagree

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 15/05/2023 – Dạng Agree or Disagree

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 15/05/2023 dạng Agree or Disagree, với chủ đề Housing/Accommodation.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 14/05/2023 – Dạng Agree or Disagree

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 14/05/2023 – Dạng Agree or Disagree

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 14/05/2023 dạng Agree or Disagree, với chủ đề Climate change.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 13/05/2023 – Dạng Agree or Disagree

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 13/05/2023 – Dạng Agree or Disagree

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 13/05/2023 dạng Agree or Disagree, với chủ đề Crime.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 11/05/2023 – Dạng Agree or Disagree

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 11/05/2023 – Dạng Agree or Disagree

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 11/05/2023 dạng Agree or Disagree, với chủ đề Housing/Accommodation.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/05/2023 – Dạng Agree or Disagree

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/05/2023 – Dạng Agree or Disagree

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/05/2023 dạng Agree or Disagree, với chủ đề Housing/Accommodation.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 08/05/2023 – Dạng Two-Part Question

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 08/05/2023 – Dạng Two-Part Question

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 08/05/2023 dạng Two-Part Question, với chủ đề Crime.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/05/2023 – Dạng Discussion Essay

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/05/2023 – Dạng Discussion Essay

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07/05/2023 dạng Discussion Essay.