08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Tự học IELTS

Chiến thuật IELTS Reading – Dạng 3: Summary Completion Questions Trong IELTS Band 5.0 – 6.5 – Useful Guidance On Summary Completion Questions

Chiến thuật IELTS Reading – Dạng 3: Summary Completion Questions Trong IELTS Band 5.0 – 6.5 – Useful Guidance On Summary Completion Questions

Trong bài viết này, IPP sẽ hướng dẫn chiến thuật làm bài dạng Summary Completion để đạt band điểm cao trong IELTS Reading.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 29/07/2023 – Dạng Discussion Essay – Free IELTS Writing Sample

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 29/07/2023 – Dạng Discussion Essay – Free IELTS Writing Sample

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 29/07/2023 dạng Discussion Essay, chủ đề Sports.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 29/07/2023 – Dạng Agree Or Disagree – Free IELTS Writing Sample

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 29/07/2023 – Dạng Agree Or Disagree – Free IELTS Writing Sample

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 29/07/2023 dạng Agree Or Disagree.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 30/07/2023 – Dạng Agree Or Disagree – Free IELTS Writing Sample

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 30/07/2023 – Dạng Agree Or Disagree – Free IELTS Writing Sample

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 30/07/2023 dạng Agree Or Disagree, chủ đề Salary.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 30/07/2023 – Dạng Discussion Essay – Free IELTS Writing Sample

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 30/07/2023 – Dạng Discussion Essay – Free IELTS Writing Sample

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 30/07/2023 dạng Discussion Essay.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/07/2023 – Dạng Bar Chart

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/07/2023 – Dạng Bar Chart

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 21/07/2023 dạng Bar Chart.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/07/2023 – Dạng Bar Chart

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/07/2023 – Dạng Bar Chart

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 23/07/2023 dạng Bar Chart.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/07/2023 – Dạng Map

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/07/2023 – Dạng Map

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 28/07/2023 dạng Map.

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 30/07/2023 – Dạng Bar Chart

Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 30/07/2023 – Dạng Bar Chart

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample cho đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 30/07/2023 dạng Bar Chart.

Ngữ Pháp Và Quy Tắc Viết Câu cho IELTS Writing Band 4.0-5.0 – Useful Rules & Grammar Points For Band 4.0 – 5.0

Ngữ Pháp Và Quy Tắc Viết Câu cho IELTS Writing Band 4.0-5.0 – Useful Rules & Grammar Points For Band 4.0 – 5.0

Trong bài viết này, IPPEDU sẽ tổng hợp những quy tắc viết câu và điểm ngữ pháp quan trọng cho bài thi IELTS Writing, chắc chắn giúp bạn đạt band 5.0+ một cách hiệu quả!