08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

IELTS Writing Task 2 Academic

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23/06/2023 – Dạng Agree or Disagree – Free IELTS Writing Sample

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23/06/2023 – Dạng Agree or Disagree – Free IELTS Writing Sample

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23/06/2023 dạng Agree or Disagree, chủ đề Housing.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 26/06/2023 – Dạng Agree or Disagree – Free IELTS Writing Sample

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 26/06/2023 – Dạng Agree or Disagree – Free IELTS Writing Sample

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 26/06/2023 dạng Agree or Disagree, chủ đề Infrastructure.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 24/06/2023 – Dạng Two-Part Question – Free IELTS Writing Sample

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 24/06/2023 – Dạng Two-Part Question – Free IELTS Writing Sample

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 24/06/2023 dạng Two-Part Question.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 26/06/2023 – Dạng Agree or Disagree – Free IELTS Writing Sample

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 26/06/2023 – Dạng Agree or Disagree – Free IELTS Writing Sample

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 26/06/2023 dạng Agree or Disagree, chủ đề Education.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 21/06/2023 – Dạng Discussion Essay – Free IELTS Writing Sample

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 21/06/2023 – Dạng Discussion Essay – Free IELTS Writing Sample

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 21/06/2023 dạng Discussion Essay, chủ đề Environment.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 21/06/2023 – Dạng Discussion Essay – Free IELTS Writing Sample

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 21/06/2023 – Dạng Discussion Essay – Free IELTS Writing Sample

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 21/06/2023 dạng Discussion Essay, chủ đề Environment.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 20/06/2023 – Dạng Agree or Disagree – Free IELTS Writing Sample

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 20/06/2023 – Dạng Agree or Disagree – Free IELTS Writing Sample

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 20/06/2023 dạng Agree or Disagree, chủ đề Technology.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17/06/2023 – Dạng Discussion Essay – Free IELTS Writing Sample

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17/06/2023 – Dạng Discussion Essay – Free IELTS Writing Sample

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 17/06/2023 dạng Discussion Essay.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 15/06/2023 – Dạng Discussion Essay – Free IELTS Writing Sample

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 15/06/2023 – Dạng Discussion Essay – Free IELTS Writing Sample

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 15/06/2023 dạng Discussion Essay.

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/06/2023 – Dạng Discussion Essay

Giải đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/06/2023 – Dạng Discussion Essay

Trong bài viết này, IPPEdu sẽ cung cấp Sample & Vocabulary cho đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 09/06/2023 dạng Discussion Essay.