08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Những giới từ (Prepositions) cơ bản thường gặp

Giới từ là những từ hay cụm từ dùng để diễn tả mối quan hệ của đại từ, danh từ và nói lên chức năng của nó là gì trong câu chuyện hay cuộc đối thoại đó. Vậy thì làm sao để phân biệt những loại preposition đó và cách dùng như thế nào cho phù hợp với ngữ cảnh? Đây là bài viết sẽ giúp bạn gỡ rối thắc mắc này!

NHỮNG GIỚI TỪ (PREPOSITIONS) CƠ BẢN THƯỜNG GẶP

NHỮNG GIỚI TỪ (PREPOSITIONS) CƠ BẢN THƯỜNG GẶP

I. Định nghĩa

Giới từ (prepositions) là từ hoặc nhóm từ thường đi trước danh từ, dùng để nói đến các mối quan hệ của những thứ được đề cập đến trong câu.

Ví dụ: The squirrel sleeps on the tree. (Con sóc ngủ trên cây)
⇒ Từ “on” là giới từ, giới thiệu giới ngữ “on the tree”

 

II. Các loại giới từ (prepositions) thường gặp

1. Giới từ chỉ thời gian (prepositions of time)

Đóng vai trò làm rõ thời gian xảy ra một việc, một hành động nào đó. Được chia thành 2 loại, khoảng thời gian xác địnhthời gian dài.

  • Khoảng thời gian xác định: 

⭐Dùng cho tháng, năm, mùa hoặc buổi nào đó trong ngày ⇒ in

Ví dụ: in June, in 2023, in Spring, in the afternoon,…

⭐Dùng cho thứ trong tuần hay ngày cụ thể trong tháng ⇒ on

Ví dụ: on Monday, on 20th November,…

⭐Dùng cho thời điểm xác định trong ngày ⇒ at

Ví dụ: at 7:00, at noon, at midnight,…

  • Khoảng thời gian dài ⇒ since, for, during, from…to/until, by, within.

Ví dụ: since 2005, from Monday to Thursday,…

 

2. Giới từ chỉ nơi chốn (prepositions of place)

Dùng để xác định rõ vị trí của chủ ngữ, địa điểm mà chủ ngữ đang hiện diện hay một sự kiện nào đó đang/đã diễn ra.

Bao gồm:

⭐ in (trong không gian khép kín)
⭐ at (một vị trí cụ thể)
⭐ on (trên bề mặt)
⭐ inside (chỉ vật gì được chứa bên trong)
⭐ over/above (chỉ vật này cao hơn vị trí kia)
⭐below/beneath/among/opposite (chỉ vật này thấp hơn vị trí kia)
⭐ by/between/among/opposite (chỉ vị trí này gần vị trí kia)

3. Giới từ chỉ địa điểm (prepositions of location)

Chúng ta dùng giới từ in (chỉ địa điểm), on (trên bề mặt), và at (tại một điểm) để nói về một địa điểm nào đó.

4. Giới từ chỉ phương hướng (prepositions of direction)

Giới từ chỉ phương hướng được dùng để mô tả cho những sự chuyển động hay di chuyển của một người hay một vật nào đó từ vị trí này sang vị trí khác.

 

Thư giãn một chút với các bài tập nho nhỏ bạn nhé!

A. Fill in each blank with the correct preposition.

1. The price of the Internet is going up ____ May.
2. They came to visit her ____ her birthday.
3. Did you have a funny time ____ Tet Holiday?
4. The children are really happy ____ their vacation.
5. She was very disappointed ____ the reward of the races.
6. Anna missed lots of lessons. She was ill ____ June ____ August.
7. I waited ____ 12 o’clock and then ate lunch.
8. Bob shall meet you ____ the corner ____ the street.
9. Romeo has waited ____ Juliet for a long time.
10. Are you worried ____ the Speaking test?

 

Answers:

1. in                  2. on             3. on              4. about     5. with

6. from – to       7. until/at      8. at – of          9. for        10. about

 

B. Choose the correct answer.

1. My father paid ____ the meal. (to/on/for)
2. Elsa loves listening ____ pop music. (in/of/to)
3. My sister relies ____ her best friend, Homa (on/with/to)
4. I subscribe ____ five famous YouTubers. (of/by/to)
5. Be careful when you go ____ the stairs. (down/below/at)
6. Put the dolls ____ the basket, please! (in/up/on)
7. I saw Bin. He was walking ____ the town. (towards/above/into)
8. The cat is ____ the sofa. (on/between/through)
9. She fell ____ the bridge but she was fine. (up/off/over)
10. We like skiing ____ many of the big mountains. (over/up/in)

Answers: 

1. for          2. to                   3. on            4. to        5. down
6. in           7. towards          8. on           9. off          10. in

 

Không có bất kì quy tắc nào cho bài học về các loại giới từ này. Vậy nên, hãy cố gắng học và ghi nhớ nó bằng tất cả sự quan tâm và yêu thích của các bạn. IPPEdu chúc các bạn học tiếng Anh hiệu quả!

 

Hơn nữa, để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi fanpage: IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ