08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Tổng hợp các nhóm từ nối (Cohesive Devices) phổ biến trong IELTS Speaking

Trong kỹ năng IELTS Speaking, khi một bài nói không có bất kì một hay nhiều nhóm từ nối đi kèm thì bài nghe sẽ cực kì rời rạc và điểm không cao. Vì vậy, có thể khẳng định là việc sử dụng các từ nối (linking words/cohesive devices) trong một bài thi Speaking là vô cùng quan trọng!

Vì Writing và Speaking là 2 trong số 4 kỹ năng khó nhất trong tổng bài thi IELTS. Cả 2 kỹ năng này đều có chung tiêu chí chấm điểm – tính mạch lạc/trôi chảy (Coherence/Fluency) và tính liên kết (Cohension) để đánh giá mức độ lưu loát, trôi chảy và có sự liên kết chặt chẽ giữa ý viết và ý nói.

Cohesive Devices phổ biến trong IELTS Speaking

Tổng hợp các nhóm từ nối (Cohesive Devices) phổ biến trong IELTS Speaking

I. Sơ nét về Band Descriptors trong IELTS Speaking

Band Descriptors trong IELTS Speaking gồm 3 bands khác nhau: Band 5, Band 6, và Band 7 đã thể hiện rõ ràng ở tiêu chí Cohesion:

Band 5 may over-use certain Connectives and D Discourse Markers
Band 6 uses a range of connectives and discourse markers but not always appropriately. 
Band 7 uses a range of connectives and discourse markers with some flexibility.

Nên là, trong bài viết này, IPP sẽ tổng hợp một số từ nối thường dùng trong Speaking. Và IPP hi vọng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn!!!

 

II. Tổng hợp Cohesive Devices trong IELTS Speaking

EXPRESSING PERSONAL OPINIONS

 • Personally…
 • In my opinion/view…
 • As I see it…
 • From my point of view…
 • For me…
 • As far as I’m concerned…
 • It seems to me that…
 • I think/believe/suppose/assume that…

If you feel strongly about the topic ⇒ use the following phrases:

 • I’m sure that…
 • I’m convinced/confident (to say) that…
 • I’m certain that…

 

AGREEING AND DISAGREEING

 • AGREEING
 • I totally agree.
 • You’re absolutely right.
 • No doubt about it.
 • Definitely/Absolutely/Precisely
 • I couldn’t agree with you more. (= completely agree with s.o)

 

 • DISAGREEING
 • I’m afraid I disagree
 • I’m afraid not
 • I see your point, but…
 • That’s not always (the case/true)
 • Not necessarily.
 • That’s one way of looking at it. However,…

COMPARING AND CONTRASTING

 • COMPARING
 • Similar to (I am very similar to my sister in many ways)
 • Much the same (I think both cities are much the same)
 • Same + N + as (My friend is the same age as me)
 • As + ADJ + as
 • (There is) no comparison (big differences)
 • CONTRASTING
 • Although / Even though
 • Despite / In spite of
 • In contrast / By contrast
 • However / Nevertheless / Nonetheless
 • On the other hand
 • Compared to / In comparison with

CAUSES AND EFFECTS/RESULTS

 • CAUSES
 • Because = As = Since
 • Because of
 • Due to (the fact that)…
 • Thanks to
 • Owing to
 • EFFECTS / RESULTS
 • So
 • Therefore
 • Consequently
 • As a result
 • As a consequence

LISTING/GIVING EXAMPLES

 • Firstly / Secondly / …
 • For instance / example
 • namely…
 • including…
 • such as…
 • like…(for Speaking only)

 

ADDING INFORMATION

 • and…
 • In addition / additionally
 • Besides / Also
 • Moreover / Furthermore
 • What is more,…
 • I also want to add that…

GIVING PURPOSES

 • In order to
 • So as to
 • So that
 • In order that

SPECULATING AND EXPRESSING

 • POSSIBILITY
 • I suppose…
 • It’s possible…
 • I would imagine that…
 • I’d say that…
 • Perhaps…
 • I think it’s likely/unlikely

IPPEdu vừa chia sẻ cho các bạn về 3 Band Descriptiors trong IELTS Speaking dựa trên tiêu chí Cohesion. Hy vọng rằng, với những kiến thức mà IPPEdu vừa tổng hợp, bạn có thể hiểu thêm về cách sử dụng các nhóm từ nối Cohesive Devices, nhờ đó mà tự tin đương đầu với kỳ thi IELTS sắp tới của mình. IPPEdu chúc các bạn có 1 quá trình ôn luyện thi IELTS Speaking tại nhà hiệu quả và đạt được mục tiêu của bản thân mình!

Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi fanpage: IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ