08.9664.1068 - 0903.941.875

195/53 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh - 64 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình

Describe a daily routine that you enjoy – IELTS Speaking Part 2&3

Câu hỏi Describe a daily routine that you enjoy nằm trong IELTS Speaking Part 2 cùng với chủ đề Routines nằm trong IELTS Speaking Part 3 – là một trong những đề bài thường xuất hiện ở IELTS Speaking. Đây không phải là một chủ đề quá khó, tuy nhiên, để trả lời tốt chủ đề này, các bạn cần nắm rõ các từ vựng, cách phát triển ý tưởng sâu rộng và chính xác. Trong bài viết này, IPPEDU sẽ cung cấp cho các bạn bài mẫu, vocabulary, và chiến thuật trả lời IELTS Speaking Part 2 & 3 cho chủ đề Describe a daily routine that you enjoy nhé!

Describe a daily routine that you enjoy

 

1. IELTS Speaking Part 2 Sample & Ideas: Describe a daily routine that you enjoy

TOPIC: Describe a daily routine that you enjoy.

You should say: 

 • what it is 
 • where and when you do it 
 • who you do it with 

and explain why you enjoy it.

SAMPLE & IDEAS 

[intro] Today, I want to talk about a daily routine that I truly enjoy. It’s a part of my day that I look forward to and that brings me a sense of peace and relaxation.

[what] The routine in question is my morning yoga practice. Every day, I wake up early and spend 30 minutes doing yoga poses and breathing exercises.

[why] What I love about this routine is that it allows me to start my day on a positive and calming note. It’s like the saying goes, “a good beginning makes a good ending,” and I truly believe that this routine sets the tone for the rest of my day.

Not only does this practice help me feel more centered and focused, but it also has physical benefits. It’s like the old adage goes, “a healthy mind in a healthy body,” and my morning yoga routine is a perfect example of that.

[feeling] In conclusion, my morning yoga practice is a daily routine that I truly enjoy. It’s a time for me to connect with my body and mind, and to set myself up for a successful and fulfilling day ahead. As the saying goes, “take care of your body, it’s the only place you have to live,” and this routine is an important part of my self-care routine.

 

2. IELTS Speaking Part 2 Vocabulary Highlights: Describe a daily routine that you enjoy 

 • a sense of peace and relaxation: một cảm giác yên bình và thoải mái
 • doing yoga poses: thưc hiện các tư thế yoga
 • start my day on a positive and calming note: bắt đầu ngày mới với tâm trạng tích cực và thư thái
 • “a good beginning makes a good ending”: một khởi đầu tốt sẽ dẫn đến kết thúc tốt
 • set the tone: thiết lập tâm trạng hoặc tính chất của một cái gì đó
 • “a healthy mind in a healthy body”: tâm hồn khỏe mạnh trong một cơ thể khỏe mạnh
 • “take care of your body, it’s the only place you have to live”: chăm sóc cơ thể của bạn, đó là nơi duy nhất bạn có để sống
 • self-care routine: thói quen chăm sóc bản thân

Describe a daily routine that you enjoy 

 

3. IELTS Speaking Part 3 Questions: Routines

Chủ đề Routines trong IELTS Speaking Part 3 yêu cầu bạn phát triển ý kiến của mình và giải thích một cách rõ ràng. Hãy mở đầu bằng việc giới thiệu (lead-in), sau đó chia sẻ quan điểm cá nhân và tiếp theo là giải thích và đưa ra lý do (explanation). Bằng cách phát triển câu trả lời và giải thích một cách rõ ràng, bạn sẽ tự tin trình bày và ghi điểm cao trong IELTS Speaking Part 3 với chủ đề Routines.

Part 3 – Routines

 1. Should children have learning routines?
 2. What are the advantages of children having a routine at school?
 3. Does having a routine make kids feel more secure at school? 
 4. How do people’s routines differ on weekdays and weekends?
 5. What daily routines do people have at home?
 6. What are the differences between people’s daily routines now and in the last 15 years?

 

4. IELTS Speaking Part 3 Sample & Ideas: Routines

SAMPLE & IDEAS

1. Should children have learning routines?

In my opinion, having learning routines can be beneficial for children’s academic success and overall development. Establishing a consistent schedule and structure for learning can help children to develop good study habits, build self-discipline, and stay engaged and motivated. As the saying goes, “practice makes perfect,” and regular routines can help children to reinforce and retain important knowledge and skills. While flexibility and adaptability are also important, I believe that having learning routines can be a valuable tool for supporting children’s learning and growth.

 • children’s academic success: giỏi trong việc học tập
 • build self-discipline: xây dựng kỷ luật bản thân
 • reinforce and retain: củng cố và ghi nhớ

2. What are the advantages of children having a routine at school?

From my perspective, there are several advantages to children having a routine at school. Firstly, routines can help to establish a sense of structure and predictability, which can reduce anxiety and promote a sense of calm and focus. Secondly, routines can help children develop good study habits and self-discipline, which can improve academic performance and success. As the saying goes, “early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise,” and establishing healthy routines can have long-lasting benefits for children’s overall health, well-being, and academic achievement.

 • good study habits: thói quen học tập tốt
 • “early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise”: ngủ sớm dậy sớm thì sẽ có sức khỏe, giàu có và sự thông minh

3. Does having a routine make kids feel more secure at school?

In my view, having a routine can help children feel more secure and comfortable at school. By establishing a predictable schedule and structure, children can develop a sense of familiarity and consistency, which can reduce anxiety and promote a sense of calm and focus. As the saying goes, “familiarity breeds contentment,” and having a routine can help to create a sense of stability and security for children as they navigate the challenges and opportunities of the school environment. Overall, I believe that having a routine can be a valuable tool for promoting children’s well-being and success at school.

 • “familiarity breeds contentment”: thân quá hoá nhờn ➜ thân và biết rõ một người, bạn càng ít thích họ

4. How do people’s routines differ on weekdays and weekends?

From my perspective, people’s routines typically differ on weekdays and weekends. During the week, many people adhere to a structured routine that revolves around work or school, with specific times for waking up, eating meals, and engaging in other activities. On the weekends, routines may be more relaxed and flexible, with more time for leisure and social activities. As the saying goes, “all work and no play makes Jack a dull boy,” and weekends can provide a valuable opportunity for rest, relaxation, and rejuvenation after a busy week. Overall, I believe that balancing structured routines with opportunities for flexibility and enjoyment is key to maintaining a healthy and fulfilling lifestyle.

 • “all work and no play makes Jack a dull boy”: nhấn mạnh tầm quan trọng của cân bằng giữa công việc và thư giãn
 • rejuvenation after a busy week: quá trình làm mới hoặc tái tạo bản thân sau một khoảng thời gian hoạt động hoặc làm việc căng thẳng

5. What daily routines do people have at home?

In my opinion, people’s daily routines at home can vary widely depending on their individual circumstances and priorities. Some common routines might include waking up at a certain time, preparing and eating meals, completing household chores, and engaging in leisure activities. As the saying goes, “home is where the heart is,” and establishing healthy and fulfilling routines at home can have a positive impact on overall well-being and quality of life. Ultimately, the specific routines that individuals establish will depend on their unique needs, preferences, and values.

 • “home is where the heart is”: nhà là nơi trái tim ta thuộc về

6. What are the differences between people’s daily routines now and in the last 15 years?

From my perspective, people’s daily routines have changed significantly over the past 15 years, largely due to advances in technology and changes in work and social norms. For example, the widespread use of smartphones and other digital devices has altered the way many people communicate, consume information, and engage in leisure activities. Additionally, there has been a trend towards more flexible work arrangements, such as remote work and gig work, which can impact daily routines and schedules. As the saying goes, “the only constant in life is change,” and adapting to these shifts in daily routines and habits is an important aspect of navigating modern life.

 • remote work: làm việc từ xa
 • gig work: công việc mang tính độc lập
 • “the only constant in life is change”: sự thay đổi là điều duy nhất không thể tránh khỏi trong cuộc sống

 

Trên đây là Sample & Vocabulary về chủ đề Describe a daily routine that you enjoy thuộc phần IELTS Speaking.

Hy vọng rằng, những hướng dẫn và kiến thức mà IPPEdu đã chia sẻ sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng và tự tin hơn khi tham gia phần thi IELTS Speaking. Đừng quên thường xuyên ghé thăm IPPEdu và tham khảo tài liệu, kinh nghiệm đến từ những giáo viên với IELTS 8.0+ để có những chiến thuật học tập hiệu quả nhất. Cuối cùng, thông qua việc học tập và luyện tập chăm chỉ, chúc bạn đạt được số điểm mà mình mong muốn trong kỳ thi IELTS sắp tới!

Để biết được trình độ của mình đang ở level nào thì bạn có thể tham gia Test miễn phí tại IPPEdu nhé!

Theo dõi ngay fanpage: IPP IELTS – A Holistic Approach to IELTS để nhận được thêm những nội dung hấp dẫn bạn nhé!


Kiểm tra đầu vào
MIỄN PHÍ