Thầy Duy Khôi

English Teacher

Thầy Duy Khôi

Giảng dạy kỹ năng Reading và Listening cho tất cả các lớp.
Dạy kèm kỹ năng Writing và Speaking. Sử dụng phương pháp task-based language teaching và communicative language teaching.

  • Tốt nghiệp loại Giỏi, Khoa Tiếng Anh &