[IPP Workshop] SẮP XẾP Ý TƯỞNG MẠCH LẠC VÀ LOGIC TRONG WT2